Links overslaan

Wat is het geheim van succesvolle verandering? Mensen!

For English Scroll Down

Als je van plan was om in een vliegtuig te stappen, je woonkamer te renoveren of een nieuwe carrière te beginnen op een heel ander gebied, wetende dat er maar een kans van 30% was dat je zou slagen… zou je dan de moeite nemen?

Als jouw organisatie een nieuwe online communicatietool invoert, zoals MS Teams of Cisco Webex, dan is deze nogal voorspelling vaak de realiteit.  Gemiddeld mislukt maar liefst 70% van de transformationele organisatieveranderingen. [1,2] Digitale transformatie in het bijzonder heeft een nog minder geruststellend mislukkingspercentage van 84%, volgens Forbes. [3] De reden waarom minder dan een derde van de veranderingsinitiatieven succesvol is, is omdat veel organisaties niet goed zijn in het managen van verandering.

Waarom mensen verandering moeilijk vinden

Wat drijft succesvolle verandering en wat veroorzaakt mislukking? De sleutelfactor in elk veranderingsinitiatief zijn mensen, de drijvende kracht achter alles. Geen enkele organisatieverandering kan effectief zijn als ze niet wordt gesteund door de werknemers. En toch wordt vaak vergeten dat het navigeren door veranderingen een uitdagende reis kan zijn voor individuen.

In hun boek Switch’ [4] baseren bestsellerauteurs en broers Chip en Dan Heath zich op uitgebreid onderzoek in de psychologie, sociologie en andere vakgebieden om te ontdekken waarom verandering moeilijk is voor mensen. Hun antwoord is dat verandering moeilijk is omdat het menselijk brein altijd onderhevig is aan een onderliggende spanning tussen de rationele kant en de emotionele kant van het menselijk brein, die strijden om controle en het hebben verschillende belangen.

Stel je dit eens voor: Het rationele verstand wil gezonder eten, terwijl het emotionele verstand hunkert naar frietjes en chocoladekoekjes. De rationele geest wil veranderingen doorvoeren op het werk, maar de emotionele geest houdt vast aan het comfort van vertrouwde routines. En wanneer je als werknemer moet overstappen op een compleet nieuw communicatiemiddel of -platform, leidt deze interne strijd vaak tot weerstand tegen de verandering.

Naar blijvende gedragsverandering

Communiceren is wat velen van ons talloze keren per dag doen op het werk. Het gebruik van een nieuw communicatiemiddel vereist het aanleren van een nieuwe manier van doen, wat een belangrijke culturele verandering met zich meebrengt die alle mensen in de organisatie beïnvloedt. Om blijvende verandering te bewerkstelligen, is het cruciaal om beide kanten van het menselijk brein tegelijkertijd aan te spreken.

Zie de rationele kant als de ‘Ruiter’, begaafd in denken en plannen, terwijl de emotionele kant de ‘Olifant’ belichaamt, gevoed door passie en motivatie. Zonder een duidelijk plan kan de Ruiter geen weg vooruit vinden en zonder emotie mist de Olifant de energie om verandering teweeg te brengen. Deze metafoor werd voor het eerst bedacht door sociaal psycholoog Jonathan Haidt.

Wat kunnen we hiervan leren? Om verandering tot stand te brengen, moeten we:

  1. De rationele geest aanspreken – de bestemming kristalhelder maken
  2. De emotionele geest motiveren – mensen de noodzaak van verandering laten voelen
  3. Het pad vormgeven – de vereiste veranderingen specifiek maken en ervoor zorgen dat de omgeving de verandering ondersteunt

Door deze strategieën te omarmen, kun je blijvende veranderingen teweegbrengen in persoonlijke, bedrijfs- en teamomgevingen. Bij Learning Connected zetten we onze expertise in om je door het gebruikersadoptieproces te loodsen en ervoor te zorgen dat jouw reis met online communicatiemiddelen een doorslaand succes wordt! Neem vandaag nog contact met ons op en haal het maximale uit uw online communicatiemiddel.

 

What’s the secret of successful change? People!

If your organization is adopting a new online communication tool, such as MS Teams or Cisco Webex, this rather discouraging forecast is reality. On average, a staggering 70% of transformational organizational changes fail. [1,2] Digital transformation in specific has an even less comforting failure rate of 84%, according to Forbes. [3] The reason why less than a third of change initiatives are successful is because so many organizations are not good at managing change. 

Why people find it hard to change

What drives successful change, and what causes failure? The key factor in any change initiative is people, the driving force behind it all. No organizational change can be effective if it is not supported by its employees. And yet, it is often forgotten that navigating change can be a challenging journey for individuals.  

 In their book ‘Switch,’ [footnote 4] bestselling authors and brothers Chip and Dan Heath draw upon extensive research in psychology, sociology, and other fields to uncover why change is difficult for people. Their answer is that change is hard because the human brain is always subject to an underlying tension between the rational side and emotional side of the human brain, which compete for control and have different interests. 

 Picture this: The rational mind seeks a healthier diet, while the emotional mind craves the allure of fries and chocolate cookies. The rational mind aspires to make changes at the workplace, yet the emotional mind clings to the comfort of familiar routines. And when as an employee you have to transition to a completely new communication tool or platform, this internal struggle often leads to resistance against the change. 

Towards permanent behavioral change 

 Communicating is what many of us do countless times a day at work. Using a new communication tool requires learning a new way of doing things, involving a significant cultural change that affects all people in the organization. To achieve permanent change, it is crucial to appeal to both sides of the human brain simultaneously. 

Think of the rational side as the ‘Rider,’ gifted in thought and planning, while the emotional side embodies the ‘Elephant,’ fueled by passion and motivation. Without a clear plan, the Rider cannot find a path forward, and without emotion, the Elephant lacks the energy to drive change. This metaphor was first coined by social psychologist Jonathan Haidt. 

What can we learn from this? To accomplish change, we must: 

  1. Engage the rational mind – make the destination crystal clear  
  2. Motivate the emotional mind – make people feel the need for change 
  3. Shape the path – make required changes specific and ensure the environment supports the change 

By embracing these strategies, you can forge permanent change in personal, corporate, and team settings. At Learning Connected, we are dedicated to using our expertise to guide you through the user adoption process and to ensure your journey with online communication tools is a resounding success! Get in touch with us today and get the most out of your online communication tool.

  1. Taking Stock survey by The Change Management Toolbook, February 2005
  2. Dr. Corrie Black (Mar 16, 2022). 12 reasons your digital transformation will fail, Forbes 
  3. Bruce Rodgers (Jan 7, 2016). Why 84% Of Companies Fail At Digital Transformation, Forbes 
  4. Chip Heath and Dan Heath. Switch: How to Change Things When Change Is Hard. Thorndike Press, 2011