Links overslaan

Kleur bekennen: Van training naar gedragsverandering

For English scroll down

Trainingen hebben altijd tot doel het gedrag van medewerkers te veranderen. Of het nu gaat om het effectiever verkopen van een product, het beter te woord staan van klanten of het correct inzetten van nieuwe technologische tools: uiteindelijk draait iedere training om het aanleren van nieuwe kennis, inzicht en vaardigheden die in de praktijk toegepast dienen te worden. 

Deelnemers moeten dus bereid zijn hun gedrag te veranderen. En dat is vaak het probleem. Mensen zijn gewoontedieren en houden over het algemeen niet van verandering, vooral niet als het om het eigen gedrag gaat. Iets snappen en iets daadwerkelijk in de praktijk toepassen zijn helaas twee totaal verschillende dingen. 

De kleurentheorie van Caluwe en Koeleman is een model dat helpt bij het begrijpen van veranderingsmanagement (bron). Het model verdeelt verandertrajecten maar ook de betrokken medewerkers in vijf kleurentypes: geel, blauw, rood, groen en wit. Elk type vertegenwoordigt een bepaalde manier van denken en handelen in veranderingsprocessen. 

Organisaties kunnen het kleurenmodel gebruiken om te komen tot een juiste veranderstrategie. Individuen kunnen het model gebruiken om de eigen denkwijze te relativeren en andere invalshoeken meer te waarderen.  

Maar ook als trainer kun je met het kleurenmodel je voordeel doen. Door de verschillende kleurentypes te herkennen en te begrijpen, kan een training worden opgezet die aansluit bij de verschillende behoeften van de deelnemers. Als je alle deelnemers laat leren op een manier die bij hen past, krijg je sneller iedereen mee in de beoogde verandering in gedrag. Hieronder worden verschillende leerinterventies die je als trainer kunt inzetten per kleurtype toegelicht. 

GEEL: Voor ‘geeldrukdenkers’ is het belangrijk dat de beoogde verandering is ontstaan door het bij elkaar brengen van belangen. Het kan daarom zeer nuttig zijn om in het begin van de training aandacht te geven aan het besluitvormingsproces en draagvlak achter de verandering. Welke belangrijke spelers zijn betrokken? Welke voordelen biedt de nieuwe oplossing de organisatie, de medewerkers en de eindgebruiker? Welke win-win levert het op? Als trainer moet je belangen bij elkaar brengen, de voordelen laten zien van de gekozen route en richting geven. 

BLAUW: Door ‘blauwdrukdenkers’ zal verandering alleen worden omarmd als het doel en het proces ernaartoe helder zijn en de gemaakte keuzes weloverwogen en rationeel zijn. Voor blauwdrukdenkers geldt: ‘eerst denken dan doen. Zorg daarom als trainer dat je een aan het begin van de training concreet bent over de doelen van de training en de verandering. Zorg dat je nieuwe onderwerpen en te leren vaardigheden goed introduceert, het belang en de meerwaarde toelicht en dit onderbouwt met concrete feiten en cijfers. Je kunt jouw boodschap geloofwaardigheid en autoriteit geven door bijvoorbeeld onderzoeksresultaten of deskundigen aan te halen. Door een goed gestructureerde training te geven, kun je ervoor zorgen dat blauwdrukdenkers ontvankelijk zijn voor verandering en klaar zijn om actie te ondernemen, in de wetenschap dat ze goed geïnformeerd zijn en uitgerust met de nodige kennis en vaardigheden. 

ROOD: Bij de ‘rooddrukdenker’ draait alles om motivatie. Het is voor hen belangrijk dat het menselijk aspect in het verandertraject centraal staan – oftewel: zijzelf. Daar kan je sturing aan geven door het bieden van een aantrekkelijk perspectief (‘what’s in it for you’), het zoeken naar verbinding en het geven van persoonlijke aandacht aan de ideeën en verwachtingen van de deelnemers. Belangrijk is verder dat je oog hebt voor de sfeer in de groep. Een beroep doen op voorkennis van de deelnemers, gezamenlijk ideeën generen via een brainstorm, samenwerken aan een opdracht of een leuke interactieve oefening op het whiteboard zijn werkvormen die goed passen bij de rooddrukdenker. Rooddrukdenkers zijn verder relatief gevoelig voor complimenten, het belonen van goed gedrag en het benoemen of ’bestraffen’ van ongewenst gedrag.  

GROEN: Voor ‘groendrukdenkers’ gaan verandering en leren hand in hand. Zij zoeken actief naar nieuwe ervaringen en kennis, zodat ze die kunnen toepassen en op het werk een zinvol verschil kunnen maken. Bewuste onbekwaamheid is een essentiële fase van het leerproces voor groendrukdenkers, waarin zij zich bewust worden van wat ze niet weten en de noodzaak tot verbetering inzien. Als trainer is het belangrijk dat je voorbeelden laat zien van het beoogde gedrag. Het vervolgens gezamenlijk ontdekken en bespreken wat werkt zijn zeer vruchtbare interventies die je kunt inzetten tijdens een training. Denk bijvoorbeeld aan rollenspelen of experimenteren met het gewenste gedrag in subgroepen. Het bespreken en geven van feedback over de prestaties kan de leerervaring verder versterken. Daarnaast zijn coachingsgesprekken en ruimte geven om te leren op de werkvloer voor groendrukdenkers belangrijk. Neem dit – indien mogelijk – zeker op in je leertraject. 

WIT: Om te slagen in de huidige concurrerende markt hebben bedrijven creatieve en innovatieve werknemers nodig die buiten de gebaande paden kunnen denken. Dit zijn ‘witdrukdenkers’ bij uitstek. Deze zelfsturende individuen zijn vaak eigenzinnig en moeilijk te beïnvloeden, maar ze presteren goed wanneer ze de vrijheid krijgen om zichzelf te organiseren en betekenisvol werk na te streven. Een ervaren trainer weet hoe hij ruimte kan geven aan de eigen energie van deze mensen in plaats van te proberen planning, richting of voorspelbaarheid op te leggen. Door te debatteren, hen zelf te laten te laten onderzoeken en nieuwe mogelijkheden te verkennen, kun je de witdrukdenkers actief betrekken en hen de waarde van de gedragsverandering laten ervaren.  

Leg jouw eigen training eens onder de loep met behulp van het kleurenschema van Caluwe en Koeleman. Veel trainers zullen zien dat ze geneigd zijn vooral activiteiten en werkvormen te kiezen die passen bij hun eigen denkwijze en kleur. Wil jij ook zorgen dat jouw training daadwerkelijk in de praktijk het gewenste gedrag oplevert? Zorg dan voor meer afwisseling zodat alle deelnemers met verschillende kleurstijlen door jouw training worden uitgedaagd en geïnspireerd om de gewenste verandering aan te gaan.  

Nieuwsgierig geworden welke kleur jouw voorkeur heeft? Doe hier de test: https://hansvermaak.com/blog/publicaties/de-kleurentest/ 

 


Showing color: From training to changing behavior

The goal of training is always to change employee behavior. Whether it’s about selling a product more effectively, becoming better at interacting with customers or using new technological tools correctly: ultimately, any training is about learning new knowledge, insight and skills that must be applied in practice.  

For this to be successful, participants must be willing to change their behavior. And that is often the problem. People are creatures of habit and generally do not like change, especially when it comes to their own behavior. Understanding something and actually applying something in practice are 2 totally different things unfortunately.  

Caluwe and Koeleman’s color theory   is a model that helps in understanding change management (source). The model divides the change processes but also the employees involved into five color types: yellow, blue, red, green and white. Each type represents a particular way of thinking and acting in change processes.  

Organizations can use the color model to formulate an appropriate change strategy. Individuals can use the model to put their own way of thinking into perspective and appreciate other perspectives more.   

Also as a trainer you can benefit from the color model. Recognizing and understanding the different color types influences the way we look at and design training. By designing a training that meets the different needs of the participants you will get everyone more quickly on board with the intended change in behavior. Below are different learning interventions you can use as a trainer by color type.  

YELLOW: For the so called ‘yellow-print thinkers’, it is important that the intended change has come about by bringing interests together. Therefore, it can be very useful at the beginning of the training to highlight the decision-making process and support structures behind the change. Which key players are involved? What benefits does the new solution offer the organization, employees and the end user or customer? Which win-win scenarios does it provide?The trainer’s task is to bring interests together, show the benefits of the chosen route and provide direction. 

BLUE: ‘Blue-print thinkers’ will embrace change only if the goal and the process towards it are clear and the choices made are well-informed and rational. For blue thinkers also follow the adage ‘think first, then act’. Therefore, as a trainer, make sure that at the beginning of the training you are clear about the objectives of the training and the change. Make sure you introduce new topics and skills well, explain their importance and added value, and back this up with concrete facts and figures. You can lend credibility and authority to your message by for example quoting research or experts. By providing well-structured training, you can ensure that blue thinkers are receptive to change and ready to take action, knowing they are well-informed and equipped with the necessary knowledge and skills.  

RED: The ‘red-print thinker’ is all about motivation. Their motivation stems from their people orientation and need for good interpersonal relationships. Therefore for red-print thinkers it is important so experience that the people are at the center of the change process. You can manage this by offering an attractive perspective (‘what’s in it for you’), looking for connection and giving personal attention to the ideas and expectations of the participants. It is also important that you have an eye for the atmosphere in the group. Activating prior knowledge, generating ideas together through a brainstorm, working together on an assignment or a fun interactive exercise on the whiteboard are work forms that fit well with the red-print thinker. Red-print thinkers further respond to compliments, rewarding good behavior and naming or ‘punishing’ undesirable behavior.   

GREEN: For ‘green-print thinkers’, change and learning go hand in hand. They actively seek new experiences and knowledge to apply and make a meaningful difference at work. ‘Conscious incompetence’ is an essential stage of the learning process for green-print thinkers, where they become aware of what they don’t know and recognize the need for improvement. For trainers it is important that you show examples of the intended behavior. Jointly discovering and discussing what works are very fruitful interventions that you can use. For example, consider role-playing or experimenting with the desired behavior in subgroups. Discussing and providing feedback on performance can further enhance the learning experience. In addition, coaching conversations and giving space to learn in the workplace are key for green-print thinkers. Be sure to include this  – if possible – in the learning journey. 

WHITE: To succeed in today’s competitive marketplace, companies need creative and innovative employees who can think outside the box. These are ‘white-print thinkers’ par excellence. These self-directed individuals are often opinionated and difficult to influence, but they perform well when given the freedom to organize themselves and pursue meaningful work. An experienced trainer knows how to give space to their own energy instead of trying to impose planning, direction or predictability. By debating, letting them investigate for themselves and explore new possibilities, you can actively engage white-print thinkers and let them experience the value of the new behavior.   

Now go and have a look at your own training program with the help of Caluwe and Koeleman’s color scheme! Many trainers will see that they tend to choose activities and methods that match their own way of thinking and color. Do you want to ensure that your training actually elicits the desired behavior in practice? Provide more variety in your training so that all participants with different color styles are challenged and inspired to make the desired change.  

Curious which color is preferable to you? Take the test here: https://hansvermaak.com/blog/publicaties/the-color-test-for-change-agents/