Links overslaan

Humor op de werkvloer

For English scroll down

Zouden we humor moeten gebruiken op de werkvloer? Hier is geen kant-en-klaar antwoord op te geven aangezien er veel verschillende kanten aan zitten. Ja, humor op een gepaste manier gebruiken kan een uitdaging zijn, maar als het op de juiste manier wordt gebruikt op de werkvloed dan kan het vele positieve uitkomsten hebben. Denk bijvoorbeeld aan meer werkplezier, welzijn, gezondheid, toewijding, productiviteit en binding binnen het team. Helaas geldt dit niet voor alle humor-stijlen. Wat is een humor-stijl? Welke maken de werkplaats nou echt leuker? In deze blog lees je hier meer over!

Waarom lachen voordelen heeft

Wist je dat je met lachen calorieën verbruikt? Met 10 – 15 minuten lachen verbrand je al tussen de 10 en 40 calorieën, afhankelijk van jouw lichaamsbouw. Maar hier stopt het nog niet. Lachen helpt ook bij het afbreken van cortisol, het “stresshormoon”, en helpt daardoor je stressniveau te verlagen. Daarentegen komt door te lachen ook de neurotransmitter dopamine vrij, wat het beloningscentrum in je hersenen activeert. Net als het hechtingshormoon oxytocine.

Fun fact: oxytocine is ook het hormoon dat vrijkomt tijdens de geboorte, borstvoeding en seks, terwijl dopaine vrijkomt tijdens sporten en zorgt voor de “runners high”. Als je dus alleen kijkt naar de lichamelijke reactie heeft lachen hetzelfde effect als mediteren, sporten en het hebben van seks op hetzelfde moment. Is dat niet geweldig? Wat zal er een tijd overblijven. Alle gekheid op een stokje, lachen heeft echt een hoop voordelen. Genoeg reden om het ook belangrijk te maken op de werkplek.

De vier stijlen van humor

Martin et al. (2003) heeft een taxonomie van 4 verschillende stijlen van humor ontwikkeld. Zij onderscheiden humor die:

 1. wordt gebruikt om zichzelf OF de relatie met anderen te verbeteren
 2. danwel welwillend, tolerant en accepterend OF schadelijk voor zichzelf of relatie met anderen

De vier humor stijlen zijn:

 1. Verbindende humorpositief en inclusief op een manier die iedereen grappig vindt. Het wordt gebruikt om mensen te amuseren en dichterbij elkaar te brengen.
 2. Zelf-relativerende humor: gaat over alledaagse situaties en de tegenslagen in het leven. Zoals Veronica Roth zei: “Soms zijn lachen of huilen de enige opties, en dan voelt lachen nu beter”. Het kan een goede manier zijn om om te gaan met stress.
 3. Zelf-destructieve humorgrappen maken ten koste van jezelf.
 4. Agressieve humoranderen naar beneden halen of vernederen en beledigen.


Welke humor zouden we op de werkvloer moeten gebruiken?

Zoals je waarschijnlijk zult merken zijn sommige vormen van humor gunstiger dan anders. Verbindende en Zelf-relativerende humor zijn eigenlijk altijd goed om toe te passen op het werk. Deze stijlen kunnen de sfeer verlichten, spanning verminderen en meer plezier in de werkomgeving creëren.

Zelf-destructieve humor is alleen goed als je het op de juiste manier gebruikt. Laten zien dat je jezelf niet altijd even serieus neemt kan zorgen voor verbinding. Je moet echter wel opletten dat je niet je eigenschappen en competenties die belangrijk zijn in je werk gaat afkraken. Dit kan ertoe leiden dat je collega’s jou ook echt als minder competent en zelfverzekerd gaan zien.

Agressieve humor is eigenlijk nooit een goede keuze. Op de lange termijn kan het zorgen voor conflicten, het fysieke en mentale welzijn van de ontvanger doen verminderen en ervoor zorgen dat zij de werkplek zullen vermijden en de organisatie wellicht zelfs verlaten. Wanneer je merkt dat iemand een agressieve vorm van humor gebruiken zou je het kunnen melden in je team, laten weten aan de HR-afdeling of aan een leidinggevende die je vertrouwd. Er moet een oplossing gevonden worden.

Humor in online communicatie – waar moet je op letten?

In tegenstelling tot face-to-face communicatie, heeft online communicatie meer uitdagingen op het gebied van het gebruik van humor. Vergeet niet dat jouw gesprekspartner minder aanwijzingen heeft om jouw grappen te interpreteren en het niet altijd hetzelfde overkomt als geschreven communicatie. Nu je weet wat de verschillende humor-stijlen inhouden kun je ook beter kijken naar hoe jij zelf humor inzet en naar de inzet van humor door anderen. Maak gebruik van de positieve effecten van humor op de werkplek en lach meer met je collega’s!


Humor in (Online) Work Communication 

Should we use humor in the workplace? This question has no clear-cut answer, as it has many facets to it. Yes, using humor appropriately can be challenging, but if humor is used well in the workplace, it can have a multitude of positive outcomes. Think increased job satisfaction, well-being, health, engagement, productivity and team bonding. Unfortunately, this is not true for every humor style. What is a humor style? Which ones can make the workplace more fun? This article will explain! 

Why laughing is beneficial 

Did you know that laughing burns calories? 10-15 minutes of laughter can burn 10-40 calories, depending on your body type. But it does not stop there. Laughing itself helps to break down cortisol, which is a stress hormone, and thereby helps measurably in reducing stress. In addition, laughing releases the neurotransmitter dopamine, which activates the reward center in the brain, as well as the bonding hormone oxytocin. 

Fun fact: Oxytocin is known to also be released during childbirth, breastfeeding and sex, while dopamine is released during sports and causes the so-called “runners high.” So, if we look at our bodily responses, laughing is like meditating, exercising, and having sex – at the same time! Isn’t that great – we can save so much time from now on! All jokes aside, laughing has a real and beneficial influence. Enough reason to give it more importance in the workplace.   

The four humor styles 

Martin et al. (2003) created a taxonomy of 4 different humor styles. They distinguished between humor that is:  

 1. used to either enhance the self OR to enhance one’s relationships with others 
 2. either benevolent, meaning tolerant and accepting of others, OR harmful to the self or one’s relationship with others.  

The resulting four humor styles:  

 • Affiliative Humor is positive and inclusive in a sense that everyone might find it funny. It is used to amuse others and bring people closer together. 
 • Self-Enhancing Humor is finding amusement in everyday situations and even life’s hardships. As Veronica Roth formulated it “Sometimes crying or laughing are the only options left, and laughing feels better right now.” It can be a healthy way to cope with stress. 
 • Self-Defeating Humor is making funny statements at one’s own expense. 
 • Aggressive Humor involves putting others down or demeaning and insulting others. 


Which humor styles should we use at work?
 

As you have probably correctly guessed, some forms of humor are more beneficial than others. Affiliative and self-enhancing humor are almost always good to use in the workplace. These styles can lighten up the mood, reduce tension and create a more fun work environment. 

Self-defeating humor is good IF you use it correctly. Showing that you don’t take yourself too seriously can be very bonding. However, you should refrain from slagging yourself on competencies and characteristics that are relevant to your work. It may cause your colleagues to perceive you as less competent or self-confident.   

 Aggressive humor is nearly always a bad choice. In the long run it can cause conflict, severely decrease the recipients physical and mental well-being and make them avoid the workplace or even leave the organization. If you notice people using aggressive humor, you should bring it up in your team, report to HR or a superior you trust, and an intervention needs to be found. 

Humor in online communication – What to keep in mind? 

In comparison to face-to-face communication, online communication offers additional challenges when it comes to the use of humor. Keep in mind that your conversational partner has fewer clues to interpret your messages and humor does not always translate in written communication. With the distinction of the different humor styles, you now have a great tool at hand to reflect on your own and others’ use of humor. We would like to invite you to benefit from the positive effects of humor in the workplace and share more laughs with your colleagues!


Geschreven door / written by: Letizia Grigo