Links overslaan

5 manieren om de annotatietool te gebruiken in Webex Meetings

For English scroll down

 

Maak je regelmatig gebruik van programma’s om te videobellen, zoals MS Teams, Zoom of Webex Meetings? Dan weet je dat deze programma’s veel verschillende knoppen en functies hebben. Eén van de mogelijkheden is het gebruik van annotatietools, waarmee je kunt tekenen op het scherm. Hoe kun je deze op een goede manier inzetten en gebruiken in Webex Meetings?

Wat is annoteren?

Zoals hierboven al genoemd is annoteren eigenlijk hetzelfde als tekenen. Vaak zijn er verschillende tools die je kunt gebruiken om dit te doen. Dit is ook het geval in Webex Meetings. Je hebt de mogelijkheid om iets aan te wijzen (1), iets te typen op het scherm (2), lijnen te trekken (3), vormen te tekenen (4), vrij te tekenen met de potlood of stift (5), kleuren te kiezen (6) en je aantekeningen weer uitgummen (7). Annoteren kun je doen op een whiteboard of op een gedeeld bestand en kun je inzetten tijdens je vergadering, training, behandeling of iedere andere manier van (live) online videocommunicatie.


5 voorbeelden

  1. Gebruik de aanwijspijl om de stemming te meten. Door een aantal grappige afbeeldingen of simpele iconen op een slide klaar te zetten kun je op een eenvoudige manier de stemming van de groep meten. Vraag iedereen om de aanwijspijl neer te zetten bij de afbeelding/icoon die bij hen past op dat moment.
  2. Verbind de juiste combinatie. Zet een aantal woorden aan de linkerkant en een aantal woorden aan de rechterkant die met elkaar gecombineerd kunnen worden. Laat de deelnemers (of een deel hiervan) de lijnen trekken tussen de juiste combinaties.
  3. Omcirkel de juiste antwoorden groen en de verkeerde antwoorden rood. Zet een aantal woorden op het scherm (in een slide of het whiteboard) en laat de deelnemers deze woorden omcirkelen in de juiste kleur.
  4. Brainstorm/woordweb op het whiteboard. Zet één woord (groot) in het midden van het whiteboard en laat de deelnemers eromheen typen waar ze aan moeten denken bij dat woord.
  5. Vul de tabel in. Maak een tabel met daarin verschillende onderdelen. Geef iedere deelnemer een eigen kolom en laat hen aangeven of iets wel of niet voor hen geldt.

Wat zijn de voordelen van annoteren?

Met de annotatietools kun je eenvoudig interactie creëren in jouw online sessie. Een interactieve sessie zorgt ervoor dat de deelnemers beter de aandacht erbij kunnen houden en meer plezier ervaren en actiever betrokken zijn. Daarnaast onthouden deelnemers de behandelde stof beter omdat ze er direct mee aan de slag gaan. De annotatietools kunnen jou dus helpen om jouw sessie effectiever en efficiënter te maken!

Waar kan ik de annotatietools vinden in Webex Meetings?

De host en presentator van de sessie kunnen altijd annoteren, maar deze rechten kunnen ook toegewezen worden aan de deelnemers. Ga hiervoor in de menubalk naar Deelnemer en kies voor Rechten toewijzen. Hier kun je het vakje Annoteren aanvinken. De deelnemers krijgen dan een knopje te zien waarmee ze de annotatietools kunnen openen. Let op: het kan afhankelijk zijn van de instellingen van jouw organisatie of deze functie wel of niet beschikbaar is.

Toepassing in andere programma’s

Niet alleen Webex Meetings, maar ook andere videobelprogramma’s zoals MS Teams en Zoom hebben de functie om te annoteren. Vaak komt deze optie beschikbaar zodra het scherm wordt gedeeld. De precieze functionaliteiten kunnen net even anders zijn dan in Webex Meetings, maar in grote lijnen werkt het hetzelfde. Ga dus zelf ook eens op zoek naar deze functie en probeer om meer annotaties in jouw online sessies in te zetten!


 

5 ways to use the annotation tool in Webex Meetings 

Do you regularly use programmes to video call, such as MS Teams, Zoom or Webex Meetings? Then you know that these programmes have many different buttons and functions. One of them is the use of annotation tools, which allow you to draw on the screen. How can you properly deploy and use these in Webex Meetings?

What is annotation?

As mentioned above, annotating is basically the same as drawing. There are often several tools you can use to do this. This is also the case in Webex Meetings. You can point at something (1), type something on the screen (2), draw lines (3), draw shapes (4), draw freely with the pencil or marker (5), choose colours (6) and erase your annotations (7). Annotating can be done on a whiteboard or on a shared file and can be used during your meeting, training, therapy session or any other form of (live) online video communication.

5 examples

  1. Use the pointer to measure the mood. By preparing some funny pictures or simple icons on a slide, you can easily measure the mood of the group. Ask everyone to put the pointer down by the image/icon that suits them at that moment.
  2. Connect the right combinations. Put some words on the left and some words on the right that can be combined. Have the participants (or some of them) draw the lines between the right combinations.
  3. Circle the right answers green and the wrong answers red. Put some words on the screen (in a slide or on the whiteboard) and have the participants circle these words in the right colour.
  4. Brainstorm/word web on the whiteboard. Put one word (big) in the middle of the whiteboard and have participants type around it what to think of when they think of that word.
  5. Fill in the table. Make a table containing different sections. Give each participant their own column and have them indicate whether something applies to them or not.

What are the benefits of annotations?

Annotation tools make it easy to create interaction in your online session. An interactive session ensures that participants are more attentive, have more fun and are more actively involved. In addition, participants remember the subject matter better because they immediately start working with it. Annotation tools can therefore help you make your session more effective and efficient!

Where can I find the annotation tools in Webex Meetings?

The host and presenter of the session can always annotate, but these rights can also be assigned to participants. To do this, go to Participant in the menu bar and choose Assign rights. Here you can check the Annotate box. Participants will then see a button that allows them to open the annotation tools. Note: it may depend on your organisation’s settings whether this function is available or not.

Use in other programmes

Not only Webex Meetings, but also other video calling programmes such as MS Teams and Zoom have the feature to annotate. Often, this option becomes available as soon as the screen is shared. The exact functionalities may be slightly different from those in Webex Meetings, but overall  it works the same. So look for this feature yourself and try to use more annotations in your online sessions!